دکتر رخساره یادگار

رتبه اول پره بورد دانشگاه شهید بهشتی

رتبه سوم بورد تخصصی آسیب شناسی بالینی و تشریحی کشور سال 1372

فلوشیپ درماتوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دیپلم بین المللی درماتوپاتولوژی از آلمان